Ινστιτούτο Ανάπτυξης Πηλίου - Πήλιο Τουρισμός

English Language
Αρχική Σελίδα
Σκοπός του Ινστιτούτου
Προγράμματα
Δελτίο Τύπου
Τουρισμός
Διαμονή
Φαγητό και Ποτό
Γενικές Πληροφορίες
Πολιτισμός
Παραλίες
Εκκλησίες / Μοναστήρια
Εναλλακτικές Διακοπές
Χρήσιμες Πληροφορίες
Δήμοι Πηλίου
Κατάλογος
Εκδηλώσεις
Σεμινάρια
Επικοινωνία


Σκοπός του Ινστιτούτου

Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στα πλαίσια της αειφορίας εξυπηρετούν την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας σε τοπικό επίπεδο με τη διαχείριση κάθε μορφής εθνικών περιφερειακών ή κοινοτικών κονδυλίων ή άλλων πόρων που προέρχονται από το δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και διατίθενται για αυτό το σκοπό. Ειδικότερα στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνεται :
  • 1. Κάθε ενέργεια ενισχύουσα και υποστηρίζουσα την τοπική ανάπτυξη (οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική, αθλητική ή άλλη) στο Νομό Μαγνησίας ή ευρύτερα.
  • 2. Η συνεργασία με αναπτυξιακούς φορείς καθώς και η συμμετοχή σε δίκτυα αναπτυξιακής συνεργασίας σε τοπικό, περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο.
  • 3. Η κατάρτιση ή η συμμετοχή στην κατάρτιση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης , άλλων Διεθνών Οργανισμών καθώς και Εθνικών Αναπτυξιακών προγραμμάτων, η εκτέλεση, η υλοποίηση ή η συμμετοχή σε αυτά, καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με αυτά.
  • 4. Κάθε άλλος μη ρητά κατανομαζόμενος συναφής με τους παραπάνω σκοπός.


Η Εταιρεία προς υλοποίηση του σκοπόύ της, δύναται να συνεργάζεται με νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου της ημεδαπής ή αλλοδαπής, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Διεθνείς Οργανισμούς, με Υπηρεσίες της Ελληνικής Κυβέρνησης και εν γένει του Ελληνικού Δημοσίου, με φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κάθε βαθμού, με άλλους οργανισμούς ή φορείς καθώς και με φυσικά πρόσωπα.

Επιπλέον η Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την υλοποίηση των σκοπών της, ιδιαίτερα δε τα ακόλουθα μέσα και δράσεις τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά :
Μέσα για την εκπλήρωση του προαναφερόμενου σκοπού είναι :

  • 1. Η εκτέλεση διαρθρωτικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • 2. Η εκτέλεση προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή του νομού Μαγνησίας.
  • 3. Η υλοποίηση ενεργειών στον τομέα του ανθρωπίνου δυναμικού.
  • 4. Η ανάληψη δράσεων στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος, η προώθηση πρωτοβουλιών στον πολιτιστικό, αθλητικό τομέα και εν γένει η υλοποίηση οιονδήποτε ενεργειών, προγραμμάτων και δράσεων που έχουν ως αντικείμενο την οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη του Νομού Μαγνησίας.


ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΗΛΙΟΥ
Πήλιο - Μαγνησία - Θεσσαλία
Κιν: ( + 30 ) 6932 222440
Fax: ( + 30 ) 24230 54330
Email: pilioins@otenet.gr
© 2006-2008 Web Design Greece by Around Greece Hotels - Greek Islands


eXTReMe Tracker